Elke steun van medehuurders is belangrijk en nodig. Word ook lid!


Overleggen

De Huurdersraat overlegt met en adviseert gemeenten en De Woningraat over het woonbeleid en huurderszaken

Actualiteit


Speerpunten 2021

De speerpunten van 2021 waar wij ons extra voor inzetten:

 • Het matigen van huurprijsverhogingen
 • Huurverhoging baseren op inkomen en kwaliteit i.p.v. enkel op kwaliteit
 • Beter inzicht in en beperking van servicekosten
 • Heldere aanpak en terugdringen overlast
 • Toewijzen woningen aan inwoners
 • Goede doorstroming voor grotere beschikbaarheid van woningen bevorderen
 • Communicatie woningcorporatie richten op klantgerichtheid en terugkoppeling
 • Huurders op een actieve manier betrekken bij toekomstige plannen
 • Gezamenlijk vervolgonderzoek inzet m.b.t. het verduurzamen van woningen
 • Achterstallig (ingrijpend) onderhoud (m.n. keukens, natte cellen)
 • Aanpak woningaanpassing (zodat huurders in de toekomst in hun woning kunnen blijven wonen)
 • Wederom een verdubbeling van leden
 • Leegstand aankaarten bij de verhuizingen
 • Zelf aangebrachte voorzieningen (Het ZAV- beleid) (verloren kapitaal bij verhuizing)
 • Huurverhoging bij mutatie

De Huurdersraat behaalt mooie resultaten

In de gemeenten Lopik en Oudewater zijn de prestatieafspraken getekend!

De Huurdersraat heeft als een goede en gelijkwaardige gesprekspartner onderhandeld met De Woningraat en de gemeenten Lopik en Oudewater om gezamenlijk tot prestatieafspraken over 2020 te komen. De prestatieafspraken gaan over welke acties ondernomen worden om het woonklimaat te verbeteren. Voor De Huurdersraat stonden daarbij vier van haar speerpunten centraal.

Speerpunt: Toewijzen woningen aan inwoners van werkgebied De Woningraat

Eén van de speerpunten van De Huurdersraat is dat zij wil dat meer woningen aan inwoners van het werkgebied van De Woningraat worden toegewezen. De Woningraat heeft ruimte om 25% van de woningtoewijzing met voorrang aan inwoners uit de betreffende gemeente te verhuren. In de prestatieafspraken is opgenomen dat De Woningraat hier gebruik van gaat maken bij nieuwbouw en bij bestaande huurwoningen die hiervoor zijn gelabeld.

Speerpunt: Goede doorstroming voor betere beschikbaarheid van woningen

De Huurdersraat wilt dat er meer doorstroming wordt gerealiseerd voor een grotere beschikbaarheid van woningen. Ook hierover zijn enkele afspraken opgenomen in de prestatieafspraken. Allereerst wordt in 2020 de regeling ‘van groot naar beter’ toegepast, wat betekent dat bij de toewijzing van een huurwoning met maximaal drie kamers voorrang wordt gegeven aan een huurder die een zelfstandige woonruimte achterlaat met minimaal vier kamers. In Oudewater wordt daarbij door de gemeente en De Woningraat gekeken naar de extra inzet van een verhuiscoach, die woningzoekenden ondersteunt bij het maken van een keuze voor verhuizing. Ook worden in beide gemeenten, in verschillende wijken, appartementen toegevoegd. Dit zal naar verwachting ook leiden tot meer doorstroming. Appartementen zijn vaak aantrekkelijk voor senioren, omdat zij graag kleiner willen wonen. En door de vergrijzing is de vraag groot. Tot slot wordt door De Woningraat met beide gemeenten per nieuwbouwproject een toewijzingsplan gemaakt, met aandacht voor doorstroming vanuit het bestaande woningbezit van De Woningraat.

Speerpunt: Energiebesparingsmaatregelen en duurzaamheid

Energiebesparingsmaatregelen en duurzaamheid is een speerpunt van De Huurdersraat, dat wordt gedeeld door De Woningraat. In de prestatieafspraken zijn verschillende acties van De Woningraat opgenomen met betrekking tot duurzaamheid. Allereerst is afgesproken dat alle huurwoningen in 2021 gemiddeld een energielabel B hebben. Momenteel is het gemiddelde energielabel van het woningbezit C. Woningen met energielabel G en F worden versneld verduurzaamd. Ook worden woningen gerenoveerd, waarbij isolerende maatregelen worden toegepast. Tot slot worden zonnepanelen aangeboden aan huurders van woningen met een daarvoor geschikt dak. Dit gebeurt ook wanneer een woning leegkomt en aan de voorwaarden voldoet.

Speerpunt: Een beperkte huuraanpassing die past bij de kwaliteit van de woning

De Huurdersraat wil dat de huurverhoging beperkt is. Ze heeft daarom succesvol gepleit voor een gemiddelde huurverhoging op het inflatieniveau van 2,6%. Of de verhoging daarbinnen per woning of huurder nog kan verschillen, daarover wordt de komende tijd verder gesproken met De Woningraat tijdens de onderhandelingen over de huurverhoging.

Tot slot is afgesproken dat De Woningraat actief aan de slag gaat met het tuinonderhoud, omdat hierover veel klachten zijn binnengekomen. Ook worden op kosten van De Woningraat bij sommige seniorenwoningen lastige drempels weggehaald.

Uiteraard houden we in de gaten of de afspraken worden nagekomen en houden we u op de hoogte!

Niet mopperen, maar meedoen. Samen bereiken we meer!

Klik hier en word lid!

Wat leeft er onder de huurders?

De Huurdersraat wil weten wat er leeft onder de huurders.

Het nieuwe bestuur van De Huurdersraat is voortvarend gestart. Het is met De Woningraat en de gemeenten Lopik en Oudewater in gesprek over welke acties het komende jaar worden ondernomen om het woonklimaat te verbeteren. De afspraken hierover worden vastgelegd in zogenaamde prestatieafspraken.

De Huurdersraat richt zich daarnaast op het speerpunt servicekosten. Er zijn veel vragen onder de leden over hoe die worden berekend en afgerekend. Ook de toewijzing van woningen is een speerpunt van De Huurdersraat. Ten slotte starten binnenkort de onderhandelingen met De Woningraat over de huurverhoging in 2020.

Nadat Oudewater, Benschop en Lopik hun kandidaten hadden voorgedragen, heeft de algemene ledenvergadering zes bestuursleden benoemd. Nieuw zijn Annie Buunen, Mieke Sinke, Sandra Haaksman, Frans van den Heuvel en Teus de Jong (secretaris). Voorzitter Cocky Sluis en penningmeester Gerard van Hooff zijn oudgedienden. Neem hier een kijkje naar de leden.

Om nog beter te weten wat u belangrijk vindt, houdt het nieuwe bestuur binnenkort een enquête onder de huurders. We hopen dat u meedoet!

Wilt u zelf ook lid worden of wilt u misschien een bewonerscommissie oprichten? Klik hier

Enquête

Vul de enquête in en win een boodschappentas van De Huurdersraat!
Als huurder heeft u meer invloed op uw woonsituatie dan u wellicht denkt. Om uw belangen goed te kunnen behartigen is het belangrijk dat De Huurdersraat op de hoogte is van de wensen en meningen van de huurders. Hierom willen we u vragen de volgende enquête in te vullen. Met het beantwoorden van de vragen en het achterlaten van uw emailadres  maakt u kans op een boodschappentas.

Vul de enquête in

Uitnodiging bijeenkomst De Huurdersraat

Maak kennis en praat mee met De Huurdersraat en andere huurders!

Thuis is een plek waar je je fijn hoort te voelen. Een prettige leefomgeving en een woning die goed onderhouden en betaalbaar is, dragen bij aan het thuisgevoel. De Huurdersraat zet zich hiervoor in, voor alle huurders van De Woningraat! Van meerdere huurders kregen we de vraag hoe ze in contact kunnen komen met de Huurdersraat. Daarom organiseren we een bijeenkomst om kennis te maken met De Huurdersraat en andere huurders. Graag vertellen we u meer over de activiteiten van De Huurdersraat en gaan we in gesprek over wat u belangrijk vindt.

Want wat doet De Huurdersraat nu eigenlijk en wat betekent dit voor u als huurder? De huurder heeft meer invloed op de eigen woonomgeving dan u wellicht zou denken. Met de komst van de woningwet in 2015 hebben huurders een steeds belangrijkere positie, met daarbij horende rechten, gekregen. Vanuit deze positie overlegt De Huurdersraat met de gemeenten en De Woningraat over zaken als huuraanpassing, aanbod van woningen voor inwoners of plannen voor nieuwbouwprojecten. Tijdens de bijeenkomst hoort u meer over hoe wij het verschil maken en wat De Huurdersraat voor u kan betekenen als huurder. Wilt u actief betrokken zijn en samen met andere huurders nadenken over zaken die u interesseren? Meer dan honderd huurders hebben zich al gemeld als actief lid.

Waar en wanneer?

5 april van 19.30u tot 21.00u in Lopik in De Schouw, M.A.A. Schakelplein 6
10 april van 19.30u tot 21.00u in Oudewater in het zalencentrum Ontmoetingskerk, Westsingel 2
12 april van 19.30u tot 21.00u in Benschop in Dorpshuis XXL, Oranje-Nassaustraat 31

Na afloop praten we samen na met een drankje en een hapje. Als huurdersvereniging versterken we graag het  contact tussen huurders, dus neem gezellig uw buurman of buurvrouw mee.

Mocht u niet de kans hebben bij de bijeenkomst aanwezig te zijn, dan kunt u ook altijd uw ideeën of vragen mailen naar info@dehuurdersraat.nl. U kunt zich ook kosteloos opgeven als lid of actief lid. Hoe meer huurders lid zijn, hoe beter De Huurdersraat kan opkomen voor belangen van haar achterban. Wilt u een persoonlijk gesprek, dan komen we graag bij u langs.

Wij zien u graag op de bijeenkomst!

Vriendelijke groeten,
Namens De Huurdersraat,

De Huurdersraat is officieel!

De huurdersvereniging De Huurdersraat mag zich officieel naar buiten brengen als dé huurdersvereniging voor alle huurders van De Woningraat! Dinsdag 19 december zijn bij de notaris de documenten ondertekend en hiermee is de huurdersvereniging officieel opgericht.

Al enige tijd werd er door een groep actieve huurders gewerkt aan een nieuwe huurdersvereniging. Nu mag de huurdersvereniging haar officiële oprichting vieren! Cocky Sluis (beoogd voorzitter) en Hans Tigges (beoogd secretaris) ondertekenden dinsdag, 19 december, bij de notaris de officiële documenten. Gerard van Hooff (beoogd penningmeester) en Gert Bleyenberg (beoogd plv. voorzitter) zijn de overige bestuursleden van het oprichtingsbestuur.

In afwachting van de officiële oprichting van De Huurdersraat, heeft de vereniging i.o. niet stil gezeten. Onlangs is zij aangeschoven bij de gemeente Oudewater om te spreken over de prestatieafspraken tussen de gemeente, De Woningraat en De Huurdersraat. Hierin zijn afspraken gemaakt over onder andere de volgende thema’s: aanbod van woningen, duurzaamheid, leefbaarheid en betaalbaarheid van woningen. Verder heeft De Huurdersraat twee leden van de Raad van Commissarissen van De Woningraat aangewezen als vertegenwoordigers en aanpreekpunt van De Huurdersraat. Deze Raad van Commissarissen houdt intern toezicht op het beleid van het bestuur en algemene zaken binnen De Woningraat. Ook wordt er gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst met de Woningraat waarin de wettelijke rechten concreet worden vastgelegd.

Nu de officiële oprichting van de vereniging rond is zal binnenkort ook de website: dehuurdersraat.nl online gaan voor alle huurders en woningzoekenden in Lopik, Benschop en Oudewater.

Inmiddels zijn al meer dan honderd huurders lid geworden van De Huurdersraat! Wilt u betrokken zijn bij De Huurdersraat, wordt dan ook lid. De Huurdersraat heeft binnen de nieuwe Woningwet zowel een advies- als instemmingsrecht. Door lid te worden steunt u De Huurdersraat en wordt uw stem vertegenwoordigd richting De Woningraat en de gemeenten. De Huurdersraat werkt met actieve kerngroepen in Lopik, Benschop en Oudewater die mensen afvaardigen naar het bestuur.