In de gemeenten Lopik en Oudewater zijn de prestatieafspraken getekend!

De Huurdersraat heeft als een goede en gelijkwaardige gesprekspartner onderhandeld met De Woningraat en de gemeenten Lopik en Oudewater om gezamenlijk tot prestatieafspraken over 2020 te komen. De prestatieafspraken gaan over welke acties ondernomen worden om het woonklimaat te verbeteren. Voor De Huurdersraat stonden daarbij vier van haar speerpunten centraal.

Speerpunt: Toewijzen woningen aan inwoners van werkgebied De Woningraat

Eén van de speerpunten van De Huurdersraat is dat zij wil dat meer woningen aan inwoners van het werkgebied van De Woningraat worden toegewezen. De Woningraat heeft ruimte om 25% van de woningtoewijzing met voorrang aan inwoners uit de betreffende gemeente te verhuren. In de prestatieafspraken is opgenomen dat De Woningraat hier gebruik van gaat maken bij nieuwbouw en bij bestaande huurwoningen die hiervoor zijn gelabeld.

Speerpunt: Goede doorstroming voor betere beschikbaarheid van woningen

De Huurdersraat wilt dat er meer doorstroming wordt gerealiseerd voor een grotere beschikbaarheid van woningen. Ook hierover zijn enkele afspraken opgenomen in de prestatieafspraken. Allereerst wordt in 2020 de regeling ‘van groot naar beter’ toegepast, wat betekent dat bij de toewijzing van een huurwoning met maximaal drie kamers voorrang wordt gegeven aan een huurder die een zelfstandige woonruimte achterlaat met minimaal vier kamers. In Oudewater wordt daarbij door de gemeente en De Woningraat gekeken naar de extra inzet van een verhuiscoach, die woningzoekenden ondersteunt bij het maken van een keuze voor verhuizing. Ook worden in beide gemeenten, in verschillende wijken, appartementen toegevoegd. Dit zal naar verwachting ook leiden tot meer doorstroming. Appartementen zijn vaak aantrekkelijk voor senioren, omdat zij graag kleiner willen wonen. En door de vergrijzing is de vraag groot. Tot slot wordt door De Woningraat met beide gemeenten per nieuwbouwproject een toewijzingsplan gemaakt, met aandacht voor doorstroming vanuit het bestaande woningbezit van De Woningraat.

Speerpunt: Energiebesparingsmaatregelen en duurzaamheid

Energiebesparingsmaatregelen en duurzaamheid is een speerpunt van De Huurdersraat, dat wordt gedeeld door De Woningraat. In de prestatieafspraken zijn verschillende acties van De Woningraat opgenomen met betrekking tot duurzaamheid. Allereerst is afgesproken dat alle huurwoningen in 2021 gemiddeld een energielabel B hebben. Momenteel is het gemiddelde energielabel van het woningbezit C. Woningen met energielabel G en F worden versneld verduurzaamd. Ook worden woningen gerenoveerd, waarbij isolerende maatregelen worden toegepast. Tot slot worden zonnepanelen aangeboden aan huurders van woningen met een daarvoor geschikt dak. Dit gebeurt ook wanneer een woning leegkomt en aan de voorwaarden voldoet.

Speerpunt: Een beperkte huuraanpassing die past bij de kwaliteit van de woning

De Huurdersraat wil dat de huurverhoging beperkt is. Ze heeft daarom succesvol gepleit voor een gemiddelde huurverhoging op het inflatieniveau van 2,6%. Of de verhoging daarbinnen per woning of huurder nog kan verschillen, daarover wordt de komende tijd verder gesproken met De Woningraat tijdens de onderhandelingen over de huurverhoging.

Tot slot is afgesproken dat De Woningraat actief aan de slag gaat met het tuinonderhoud, omdat hierover veel klachten zijn binnengekomen. Ook worden op kosten van De Woningraat bij sommige seniorenwoningen lastige drempels weggehaald.

Uiteraard houden we in de gaten of de afspraken worden nagekomen en houden we u op de hoogte!

Niet mopperen, maar meedoen. Samen bereiken we meer!

Klik hier en word lid!